Gegevensbescherming – In het kort

Inleiding

Een hoog niveau van gegevensbescherming is een van de kernwaardes van de Deutsche Post DHL Group en is evenals de veiligheid van onze IT-systemen van groot belang voor ons bedrijf. Als wereldwijd actieve onderneming met een bedrijfsmodel dat berust op de communicatie tussen mensen en de uitwisseling van gevoelige gegevens, zijn we ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid.

Met onderstaande informatie willen we u inzicht geven in de verwerking van uw gegevens. De voor alle producten en diensten van toepassing zijnde informatie vindt u in het algemene deel. De details over de verwerking kunt u vinden onder „Producten en diensten“.

A) Algemene informatie

a) Naam en contactgegevens
    van de verantwoordelijke:
   

    Verantwoordelijk als bedoeld in de AVG is
    Deutsche Post AG.
    Deutsche Post AG
    Charles-de-Gaulle-Straße 20
    53113 Bonn


b)  Naam en contactgegevens
     van de functionaris voor gegevensbescherming:

     Deutsche Post AG
     Gabriela Krader, LL.M
     53250 Bonn

     datenschutz@dpdhl.com

 

c)   Bevoegde toezichthoudende autoriteit
      gegevensverwerking in
      verband met post- en
      telecommunicatiediensten:
 

      De toezichthoudende autoriteit in de Bondsrepubliek voor
      gegevensbescherming en
      vrijheid van informatie     
      Graurheindorfer Straße 153
      53117 Bonn

      Andere gegevensverwerking door de verantwoordelijke:    

      De toezichthoudende autoriteit in Nordrhein-Westfalen
      Kavalleriestraße 2-4
      40213 Düsseldorf

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of feitelijke kenmerken die gerelateerd zijn aan een bepaalde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet direct aan uw echte identiteit kan worden gekoppeld, zoals favoriete websites of aantal gebruikers van een website, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld om:

 • de met u of een verzender gesloten overeenkomst na te komen;
 • het bezoek aan onze websites en het gebruik van onze apps zo aangenaam mogelijk voor u te maken;
 • u als u daarop geabonneerd bent de Nieuwsbrief toe te zenden;
 • u – indien toegestaan – op u afgestemde reclame te doen toekomen of aan te kondigen;
 • eventueel voor het controleren van de kredietwaardigheid;
 • op grond van verplichtingen in het kader van wettelijke eisen (b.v. Strafprozessordnung [= Duits Wetboek van Srafvordering], Außenwirtschaftsgesetz [= wet buitenlandse handel]);
 • in het kader van onze veiligheidsbelangen (b.v. opsporing van strafbare feiten);
 • voor het opstellen van statistieken;
 • ten behoeve van betalingszekerheid;
 • ten behoeve van kwaliteitsborging, procesoptimalisatie en planningszekerheid.

Overige details incl. die over de aard van de gegevens, het doel van de gegevensverwerking en de rechtsgrond kunt u vinden bij de desbetreffende producten.
Voor de uitoefening van uw rechten kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

a) inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

b) rectificatie, indien uw gegevens niet juist zijn opgeslagen;

c) wissen of – indien verplichtingen voor het opslaan van gegevens bestaan – beperking van de verwerking van de voor het genoemde doel niet meer vereiste gegevens;

d) het verkrijgen van gegevens die door u  zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

e) het maken van bezwaar, indien de verwerking van uw gegevens op een gerechtvaardigd belang berust / tegen het gebruik voor marketingdoeleinden/ tegen een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering;

f) het maken van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, als u twijfels hebt over de privacy-conforme verwerking van uw gegevens.

Indien u de als noodzakelijk aangeduide gegevens niet verstrekt, kan er geen contract worden afgesloten.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met:

Per e-mail aan www.deutschepost.de/datenschutz/kontakt.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar – met name tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden – neem dan contact op met de onder de desbetreffende „Producten en diensten“ vermelde organen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor een bepaald type verwerking, kunt u die te allen tijde met onmiddellijke ingang op het in het kader van de toestemming vermelde adres intrekken. Dat adres is te vinden in de gegevens over „Producten en diensten“ waarbij de toestemming is gevraagd.

De gegevens worden opgeslagen zolang ze nodig zijn. De noodzaak vloeit voort uit wettelijke bewaartermijnen, b.v. § 257 HGB [= Duits Wetboek van Koophandel] of § 147 AO [t.v.m. algemene wet rijksbelastingen]. Indien er geen sprake is van dergelijke wettelijke termijnen, worden de gegevens ten behoeve van de nakoming en afwikkeling van het contract en als bewijs van de correcte nakoming tot het einde van de aansprakelijkheidsperioden opgeslagen en daarna gewist.

Het privacybeleid van de Groep (DPDHL Data Privacy Policy) reguleert de groepsbrede standaarden voor gegevensverwerking, met speciale nadruk op zogenaamde overdrachten aan derde landen, d.w.z. de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU waar geen toereikend niveau van gegevensbescherming geldt. Voor meer informatie over het privacybeleid van de Groep volgt u de volgende link:

Download het Privacybeleid van de Groep (samenvatting) (pdf, 204 kB)

B) Gegevensverwerking

Op onze web-platforms en in apps

Web-platforms

Door het gebruik van onze websites hebt u zich op grond van art. 6, lid 1, onder a, AVG akkoord verklaard met het gebruik van cookies. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u gebruikmaken van de hieronder vermelde mogelijkheden.

 

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard ter beveiliging van het systeem tijdelijk de volgende gegevens op: verbindingsgegevens van de computer waarmee u onze website bezoekt, een lijst van de pagina's die u binnen onze website bezoekt, de datum en duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website waar u vandaan kwam. Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze gegevens op vrijwillige basis verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een online contactformulier invult als onderdeel van een registratie, enquête, wedstrijd, of voor de uitvoering van een contract of een verzoek om informatie.

We gebruiken de persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld uitsluitend voor het technische beheer van de websites en om aan uw wensen en verzoeken te voldoen, dus in de eerste plaats voor het nakomen van een contract dat we met u hebben afgesloten of om in te gaan op uw verzoek.

Alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven of er geen bezwaar tegen hebt aangetekend, voor zover door de wettelijke regelgeving voorgeschreven, gebruiken we deze gegevens ook voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet of voor het doel van de overeenkomst is vereist, of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw adres- en bestelgegevens aan onze leveranciers door te geven wanneer u producten bestelt.

De bedrijven van Deutsche Post DHL willen graag contact met u opnemen om u de laatste informatie te verstrekken over aanbiedingen en ander nieuws over producten en services. Wanneer u zich op onze website registreert, vragen we u daarom in bepaalde gevallen aan te geven of u geïnteresseerd bent om directe reclame van ons te ontvangen. Als u al klant bent van Deutsche Post zult u natuurlijk de nodige informatie over belangrijke wijzigingen met betrekking tot bestaande overeenkomsten blijven ontvangen (zoals tariefwijzigingen).

We maken gebruik van traceersoftware om vast te stellen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak. We gebruiken deze software niet om individuele persoonsgegevens of IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in anonieme en samengevatte vorm voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website.

Door u in te schrijven voor de Nieuwsbrief van Deutsche Post AG verklaart u zich ermee akkoord, dat u elk kwartaal per e-mail informatie zult ontvangen over seizoensgebonden producten en aanbiedingen, nieuwe diensten en actuele wedstrijden.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u weer voor de Nieuwsbrief uitschrijven. U kunt u afmelden door te klikken op de desbetreffende link in de toegezonden Nieuwsbrief.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toezending van de Nieuwsbrief van Deutsche Post en worden nooit aan derden doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt.

"Cookies" zijn kleine bestanden waarmee we informatie kunnen opslaan over uw pc en over u, de gebruiker, wanneer u een van onze websites bezoekt. Met behulp van deze cookies kunnen we vaststellen hoe vaak onze internetpagina's worden bezocht, evenals het aantal bezoekers. En cookies stellen ons in staat om u aanbiedingen te doen die voor u het meest geschikt en efficiënt zijn.

Allereerst maken we gebruik van "sessiecookies", die uitsluitend worden opgeslagen gedurende uw bezoek aan een van onze internetpagina's. Daarnaast maken we gebruik van "permanente cookies" om informatie te bewaren over bezoekers die regelmatig een van onze internetpagina's bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies is om u optimaal te kunnen begeleiden en u te "herkennen", zodat we u bij herhaald gebruik (zoveel mogelijk) gevarieerde internetpagina's en nieuwe inhoud kunnen presenteren. De inhoud van een permanente cookie is niets meer dan een identificatienummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opgeslagen. We maken doorgaans geen individueel profiel van uw online activiteiten.

Onze producten en services zijn ook zonder cookies te gebruiken. De opslag van cookies kunt u in uw browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of u kunt uw browser dusdanig instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een cookie wordt verzonden. Ook kunt u cookies op elk moment verwijderen van de harde schijf van uw pc (bestand: „Cookies“). Het is wel zo dat u in dat geval een beperkte paginaweergave en een beperkte persoonlijke begeleiding kunt verwachten.

Soort cookie Naam
Doel
Authenticatie-cookie JESSIONID Deze cookie wordt gebruikt om de sessie te authenticeren.
De JESSIONID is een willekeurig gegenereerde waarde, die door de server wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker duidelijk te identificeren.
Formulier-cookie PA_JESSIONID Deze cookie wordt gebruikt in onze formulierengenerator FGEN.
Bij formulieren met meerdere niveaus worden de waarden hier opgeslagen. Bij het afsluiten van het formulier wordt de cookie gewist. De PA_JESSIONID is een willekeurig gegenereerde waarde, die door de server wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker duidelijk te identificeren.
Web Tracking cookie
Adobe Site Catalyst
s_cc Deze cookie wordt door de JavaScript-code geplaatst en gelezen om te bepalen of er cookies zijn geactiveerd.
Deze cookie is een sessiecookie en verloopt als de browser wordt afgesloten.
Web Tracking cookie
Adobe Site Catalyst
s_sq Deze cookie verzamelt informatie anoniem over de link waarop de gebruiker heeft geklikt. Zo moet uitgevonden worden welke links gebruikt worden en welke niet, om het webaanbod te verbeteren.
Deze cookie is een sessiecookie en verloopt als de browser wordt afgesloten.
Web Tracking cookie
Adobe Site Catalyst
S_vi Deze cookie wordt gebruikt om een terugkerende bezoeker als een en dezelfde gebruiker te identificeren en om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt.
Aan de hand van deze informatie passen we de website voortdurend aan en zorgen we ervoor dat de inhoud beter op de gebruikers is afgestemd.
De cookie verzamelt bovengenoemde informatie anoniem
(individuele bezoekers-ID, bezoektijd/-datum). Dit is een permanente cookie die na 2 jaar vervalt.
nugg.add cookies      d, ut, ci nugg.ad identificeert voor marketing relevante doelgroepen op sociaal-demografische kenmerken en belangstelling voor producten.
Alleen de statistische patronen die voortvloeien uit het gebruik van online marketing en redactionele inhoud worden verwerkt. Zowel de d-cookie als de dp-cookie wordt gebruikt voor doelgroepanalyse en bevat het aantal webbezoeken in verschillende themagebieden. De ci-cookie slaat op hoe vaak een advertentie aan u is getoond.
De cookies bevatten alleen ruwe informatie over uw internetgebruik en hebben een levensduur van 26 weken.

Deutsche Post neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens met SSL-technologie (Secure Socket Layer) gecodeerd wanneer ze worden verzonden. Dit betekent dat een goedgekeurde codeerprocedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en de servers van Deutsche Post, op voorwaarde dat uw browser SSL ondersteunt.

Wanneer u per e-mail contact wilt opnemen met Deutsche Post, willen we u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd. De inhoud van e-mailberichten kan door derden worden gelezen. We raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons te sturen.

Onze producten en services zijn ook zonder cookies te gebruiken. De opslag van cookies kunt u in het algemeen in uw browser deactiveren of tot bepaalde websites beperken. U kunt de browser dusdanig instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een cookie wordt verzonden. Ook kunt u cookies op elk moment verwijderen van de harde schijf van uw pc (bestand: „Cookies“). Het is wel zo dat u in dat geval een beperkte paginaweergave en een beperkte persoonlijke begeleiding kunt verwachten.

Meer informatie over cookies, zoals hoe u kunt zien welke cookies zijn geplaatst en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, vindt u hier:

Alles over cookies

Voor meer EU-specifiek advies over cookies en de verschillende mogelijkheden voor het uitschakelen van cookies kunt u ook de volgende website bezoeken:       

Uw keuzemogelijkheden in WEB
        
U kunt ervoor kiezen om op geen enkele website meer te worden gevolgd (traceercookies) door Adobe Sitecatalyst. Ga hiervoor naar:

Verwijzing naar de diverse cookies

Adobe Sitecatalist Tracking Opting OUT

Wilt u enkele of alle op uw computer geplaatste reclamecookies uitschakelen, dan helpt de volgende website u verder:      

Network Advertising Initative (NAI)

Deze website maakt gebruik van de technologie van nugg.ad AG (www.nugg.ad) om advertentiecontrolegegevens te meten. Bovendien slaat nugg.ad de frequentie van uw gebruik van verschillende onderwerpen aan websites gerelateerd in cookies op. Deze cookies worden in de browser van uw apparaat (bijv. pc, laptop, smartphone enz.) maximaal 26 weken opgeslagen. De ruwe informatie over uw internetgebruik kan ook door de nugg.ad-technologie op verschillende websites worden gebruikt om een grove schatting te maken van de advertenties die voor u het meest interessant zijn.

Als u reclame op internetsites wilt krijgen die aansluiten op uw interesses, dan kunt u toestemming (opt-in) geven voor een verdere op thema's gebaseerde analyse van uw internetgedrag. Nadat u toestemming hebt gegeven, wordt deze aanmeldcookie eveneens in de browser van uw apparaat opgeslagen. De opslagperiode is 1 jaar. Als nugg.ad informatie opslaat in cookies die al eerder in de browser van uw apparaat zijn geplaatst, veroorzaakt het plaatsen van de aanmeldcookie het volgende: door uw toestemming wordt de levensduur van de door nugg.ad reeds geplaatste cookies tot in totaal 1 jaar verlengd (gerekend vanaf het tijdstip van plaatsing van deze cookies). De voor de aanmelding in de cookies opgeslagen informatie wordt na uw toestemming dus behouden en na het vervallen van de cookies, derhalve na afloop van maximaal 1 jaar gewist.
Op www.deutschepost.de maken we gebruik van cookies van onze technologie-partner „The ADEX GmbH“, Rotherstraße 22, 10245 Berlijn, om informatie over het surfgedrag voor marketingdoeleinden te verzamelen. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld, waardoor geen herleiding naar gebruikers van deutschepost.de mogelijk is. Op de website van The ADEX vindt u meer informatie over gegevensbescherming; voor de mogelijkheid tot het maken van bezwaar (z.g. opt-out) kunt u gaan naar de.theadex.com/company/consumer-opt-out.

C) Producten en diensten

De privacyverklaring voor pakketproducten vindt u op dhl.de/datenschutz

De privacyverklaring voor EPOST Services vindt u op www.deutschepost.de/epost/datenschutz

De privacyverklaring voor Postident en Post ID vindt u op https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/Datenschutzhinweise.pdf

 

Brievenpost nationaal en internationaal met inbegrip van aanvullende diensten, briefkaarten en andere verzendproducten (incl. frankeersoorten en betaalprocedures)

Aard van de gegevens Product
Naam en adres van de afzender Brievenpost nationaal, brievenpost internationaal, briefkaart nationaal, briefkaart internationaal, postbezorgopdracht, boekenzending nationaal, goederenzending nationaal, goederenzending internationaal, Goederenpost nationaal, Adrescontrole (productvariant: adrescontrolekaart), Aantekenen nationaal, Prio, Wert National, perszending nationaal, perszending internationaal, aanvullende dienst: Premiumadress, dubbel afleveringsbewijs, rembours nationaal, telegram, Einkauf Aktuell, Dialogpost nationaal, Responseplus, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, POSTAKTUELL, Track&Match, Adressdialog, Handyporto, Portokasse, online frankering / internetzegel, Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA), GOGREEN / GOGREEN eMobility, Huurcontainer(s) / Opzetrand(en)
Naam en adres contractant Postbussleutel, Toegangsplatform, uurcontainer(s) / Opzetrand(en), Anschriftenprüfung, Adrescontrole (productvariant: Bestandscontrole/ Bestandscontrole Comfort), Fotopost, Boeken-/Goederenzending, Goederenpost nationaal, Rembours nationaal
Naam en/of adres van de ontvanger Brievenpost nationaal, brievenpost internationaal, briefkaart nationaal, briefkaart internationaal,  postbezorgopdracht, boekenzending nationaal, Goederenpost nationaal, goederenzending nationaal, goederenzending internationaal, Boeken-/Goederenzending, Leeftijdcontrole, Prio, perszending nationaal, perszending internationaal, aanvullende dienst: Premiumadress, aangetekend nationaal, Persoonlijke bestelling nationaal, ontvangstbewijs nationaal,aangetekend busstuk, dubbel afleveringsbewijs, Wert National, overige diensten: sleutelzending, electroreturn, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, online frankering / Internetzegel, Adrescontrole (productvariant: adrescontrolekaart, Bestandscontrole/ Bestandscontrole Comfort), Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA), GOGREEN / GOGREEN eMobility
Evt. naam plaatsvervanger van geadresseerde aanvullende dienst aangetekend nationaal, Persoonlijke bestelling nationaal, ontvangstbewijs nationaal, aangetekend busstuk, dubbel afleveringsbewijs, Wert National, telegram, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, Leeftijdcontrole
Frankeersoort met inbegrip van de daarin evt. door de verzender opgenomen gegevens zoals eien klantencode van de afzender of van een voor de frankering gebruikte foto Brieven nationaal, brieven internationaal, briefkaart nationaal, briefkaart internationaal, postbezorgopdracht, braillezending internationaal, Goederenpost nationaal, goederenpost internationaal, Boeken-/Goederenzending, Leeftijdcontrole, Prio, Aantekenen nationaal, Rembours nationaal, Wert national, Kranten en tijdschriften/Boeken internationaal, telegram, brieven internationaal, goederenretourzendingen Mail International; Dialogpost nationaal, Responseplus, Premiumadress, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, POSTAKTUELL, Track&Match, Handyporto, Portokasse, online frankering / internetzegel, Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA), Postbussleutel
Verzendwijze Standaard-/Compactbrief of Brief Groot of Brief Maxi, postbezorgopdracht, Goederenpost nationaal, goederenpost internationaal, Boeken-/Goederenzending, Leeftijdcontrole, Prio, Aantekenen nationaal, Rembours nationaal, Wert national, perszending nationaal, perszending internationaal, telegram, Einkauf Aktuell, Dialogpost nationaal, Responseplus, Premiumadress, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, POSTAKTUELL, Track&Match, Handyporto, online frankering / internetzegel, Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA)
Zendingnummer bij bepaalde aanvullende diensten Goederenpost nationaal, goederenpost internationaal, status van de zending internationaal, aangetekend internationaal, aangetekend nationaal, Persoonlijke bestelling internationaal, ontvangstbewijs internationaal, Persoonlijke bestelling nationaal, ontvangstbewijs nationaal, aangetekend busstuk, Wert International, Wert National, Prio, Ländernachweis, rembours nationaal, rembours internationaal, telegram, leeftijdcontrole, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, Track&Match, online frankering / internetzegel, Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA) GOGREEN / GOGREEN eMobility, Huurcontainer(s) / Opzetrand(en),
Inhoud en motieven/foto's Goederenpost nationaal, goederenpost internationaal douane), Boeken-/Goederenzending, rembours nationaal, Funcard, telegram, Einkauf Aktuell, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, POSTAKTUELL, Track&Match, adresdialoog, online frankering / internetzegel, Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA)
Vereiste gegevens voor douaneafhandeling Goederenpost internationaal, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, Track&Match, Huurcontainer(s) / Opzetrand(en)
Traceren bij bepaalde aanvullende diensten, d.w.z. beschrijving van het verloop van een zending Goederenpost nationaal, goederenpost internationaal, aangetekend nationaal, Persoonlijke bestelling nationaal, ontvangstbewijs nationaal, aangetekend busstuk, Wert National, Prio, aanvullende dienst: rembours nationaal, rembours nationaal, aanvullende dienst leeftijdcontrole, Telegram, TRIGGERDIALOG, TRIGGERIMPULS, Track&Match, online frankering / internetzegel,Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA)
Bezorgdocumentatie, incl. handtekeningen goederenpost internationaal (in combinatie met aangetekend), aanvullende dienst aangetekend nationaal, aanvullende dienst: Persoonlijke bestelling nationaal, aanvullende dienst: ontvangstbewijs nationaal, aanvullende dienst: aangetekend busstuk, aanvullende dienst: dubbel afleveringsbewijs, aanvullende dienst: Wert National, aanvullende dienst: rembours nationaal, rembours nationaal, Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA), Huurcontainer(s) / Opzetrand(en)
Bezorginformatie (b.v. mededeling aan verzender waarom niet kon worden bezorgd, zoals „Geadresseerde vertrokken. Adres onbekend“ e.d.) Premiumadress, Prio, Goederenpost nationaal, Leeftijdcontrole, Aantekenen nationaal, Rembours nationaal, Wert national
Bevestiging controle minimumleeftijd, Ü16 / Ü18 leeftijdcontrole
Bankgegevens verzender Goederenpost nationaal, Boeken-/Goederenzending, postbezorgopdracht, boekenzending nationaal (kortingsovereenkomst), goederenzending nationaal (kortingsovereenkomst), perszending nationaal, perszending internationaal, Premiumadress, rembours nationaal, rembours internationaal, Einkauf Aktuell, Responseplus, POSTAKTUELL, Portokasse, Adrescontrole (productvariant: Bestandscontrole/ Bestandscontrole Comfort), Transportservice (b.v. HEEN+WEG), Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA), GOGREEN / GOGREEN eMobility, Gedeeltelijke diensten, Postbussleutel, Toegangsplatform, Huurcontainer(s) / Opzetrand(en)
E-mailadres opdrachtgever Portokasse, Telegram, Goederenpost nationaal, Aantekenen nationaal, Traceren
Nummer mobiele telefoon opdrachtgever Handyporto
Datum en evt. tijd van bezorging Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA), Aantekenen nationaal, Rembours nationaal, Wert national, Prio, Goederenpost nationaal
Dossiernummer Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA)
Adres afhaallocatie Postzustellungsauftrag (PZA) / elektronischer Postzustellungauftrag (ePZA)
Naam en voorletters contactpersoon Postbussleutel, Toegangsplatform, Adrescontrole (productvariant: Bestandscontrole/ Bestandscontrole Comfort), Goederenpost nationaal
Telefoon, fax en e-mail contactpersoon Postbussleutel, Toegangsplatform, Adrescontrole (productvariant: Bestandscontrole/ Bestandscontrole Comfort), Goederenpost nationaal
Contractueel overeengekomen hoofdregio's (eerste twee cijfers postcode) Postbussleutel, Toegangsplatform

De gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de nakoming van het contract overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b, AVG.

Bovendien vindt er een verwerking plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), AVG voor het voldoen aan wettelijke eisen, b.v. § 99 StPO, § 40 PostG e.d.

Tot slot volgt een verwerking voor de hieronder vermelde doelen:

- de betalingszekerheid,
- in het kader van onze veiligheidsbelangen (b.v. opsporing van strafbare feiten),
- voor het maken van statistieken,
- voor de kwaliteitsborging, procesoptimalisering en planningszekerheid en
- om u – voor zover toegestaan – op uw behoefte afgestemde reclame te doen toekomen.

Daarvoor bestaat een gerechtvaardigd belang voor Deutsche Post AG , om een vlotte afhandeling te garanderen en om de producten en diensten permanent te verbeteren. Een overwegend gerechtvaardigd belang is naar het oordeel van Deutsche Post AG niet aanwezig, omdat de verwerkingen zo min mogelijk ingrijpend plaatsvinden, b.v. door gebruik van pseudoniemen. De rechtsgrond wordt derhalve gevormd door art. 6, lid 1, onder f), AGV.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken – met name tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden – neemt u dan contact op met:

klantenservice Mail

Doorgifte vindt plaats aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van postdiensten. Ook vindt doorgifte plaats in het kader van wettelijke verplichtingen (b.v. aan opsporingsinstanties). Bovendien worden diensten van de klantenservice of ook wel van IT uitbesteed aan dienstverleners.

Verwerking van uw gegevens in een derde land vindt in principe niet plaats. Indien er echter zendingen naar het buitenland worden verstuurd, worden er ten behoeve van de nakoming van het contract gegevens overgedragen aan de aldaar werkzame postdienstverlener.


Nazend- en bewaarservice

Voor- en achternaam van de opdrachtgever
Evt. e-mailadres van de opdrachtgever
Evt. telefoonnummer van de opdrachtgever
Voor- en achternamen van andere personen voor wie de nazend- of bewaarservice van toepassing is
(Oud) adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats en evt. een toevoeging en/of een postbus)
Nieuw adres (land, straat, huisnummer, postcode en woonplaats en evt. een toevoeging en/of een postbus) bij nazending
Reden van nazending
Datum en duur van de nazend- en bewaarservices
Evt. aanvullende diensten

De gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de nakoming van het contract overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b, AVG.
Bovendien vindt er een verwerking plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), AVG voor het voldoen aan wettelijke eisen, b.v. § 99 StPO, § 40 PostG e.d.

Tot slot vindt er ook een verwerking plaats voor de volgende hieronder vermelde doelen:

- in het kader van onze veiligheidsbelangen (b.v. opsporing van strafbare feiten),
- voor het maken van statistieken,
- voor de kwaliteitsborging, procesoptimalisering en planningszekerheid en
- om u – voor zover toegestaan – op uw behoefte afgestemde reclame te doen toekomen.

Daarvoor bestaat een gerechtvaardigd belang voor Deutsche Post AG , om een vlotte afhandeling te garanderen en om de producten en diensten permanent te verbeteren. Een overwegend gerechtvaardigd belang is naar het oordeel van Deutsche Post AG niet aanwezig, omdat de verwerkingen zo min mogelijk ingrijpend plaatsvinden, b.v. door gebruik van pseudoniemen. De rechtsgrond wordt derhalve gevormd door art. 6, lid 1, onder f), AGV.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor een bepaald type verwerking, kunt u die te allen tijde met onmiddellijke ingang op het volgende adres „Deutsche Post AG, Nachsendezentrum, 81997 München“ of op telefoonnummer 0 18 02 44 45 46 (6 ct per gesprek op de vaste lijn) intrekken. U kunt daar ook gebruik maken van uw recht tot het maken van bezwaar.

Doorgifte vindt plaats aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van postdiensten. Doorgifte vindt eveneens plaats in het kader van wettelijke verplichtingen, b.v. § 40 van het Postgesetz, en wel rechtstreeks aan autoriteiten die aan deze bepalingen een recht op mededeling hiervan ontlenen. Bovendien worden diensten van de klantenservice of ook wel van IT uitbesteed aan dienstverleners.

Indien u in het kader van de nazendservice toestemming daarvoor hebt gegeven, stelt Deutsche Post zelf en/of de ingeschakelde dienstverlener voor het bijwerken van adressen de permanente adreswijziging beschikbaar aan degenen die het oude adres al kennen, om het adres bij te werken. Dat gebeurt echter gedurende maximaal twee jaar. De ontvangers van het nieuwe adres mogen dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gebruiken, zo nodig verder verwerken en doorgeven.

Verwerking van uw gegevens in een derde land vindt in principe niet plaats. Indien er echter zendingen naar het buitenland worden nagezonden, worden er ten behoeve van de nakoming van het contract gegevens overgedragen aan de aldaar werkzame postdienstverlener.


Postbus

Voor- en achternaam van de postbushouder
Klantennummer indien aanwezig
E-mailadres van de postbushouder
Telefoonnummer van de postbushouder
Mobiel telefoonnummer van de postbushouder (optioneel)
Voor- en achternamen van alle andere personen die ook gebruik van de postbus maken (medegebruikers)
Voor bezorging geschikt adres van de postbushouder (straat, huisnummer, postcode en woonplaats, land en evt. een toevoeging)
Voor bezorging geschikte adressen van alle medegebruikers (land, straat, huisnummer, postcode en woonplaats en evt. een toevoeging)
Postbusadres
E-mailadres van alle medegebruikers
Telefoonnummer van alle medegebruikers

De gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Bovendien vindt er conform artikel 6, lid 1, onder c), AVG, een verwerking plaats om te voldoen aan wettelijke eisen, b.v. § 161 StPO, § 40 PostG, § 13a UKlG, enz.
Indien er geen wettelijke verplichting tot het doorgeven van gegevens aan overheidsinstanties of derden bestaat, worden alleen gegevens aan derden doorgegeven, indien de postbushouder toestemming heeft gegeven. De rechtsgrond hiertoe wordt derhalve gevormd door art. 6, lid 1, onder a), AVG.

Tot slot vindt er ook een verwerking plaats voor de volgende hieronder vermelde doelen:

- in het kader van onze veiligheidsbelangen (b.v. opsporing van strafbare feiten),
- voor het maken van statistieken,
- voor de kwaliteitsborging, procesoptimalisering en planningszekerheid en
- om u – voor zover toegestaan – op uw behoefte afgestemde reclame te doen toekomen.

Daarvoor bestaat een gerechtvaardigd belang voor Deutsche Post AG, om een vlotte afhandeling te garanderen en om de producten en diensten permanent te verbeteren. Een overwegend gerechtvaardigd belang is naar het oordeel van Deutsche Post AG niet aanwezig, omdat de verwerkingen zo min mogelijk ingrijpend plaatsvinden, b.v. door gebruik van pseudoniemen. De rechtsgrond wordt derhalve gevormd door art. 6, lid 1, onder f), AGV.

Indien u van uw recht tot het maken van bezwaar gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met:

klantenserviceformulier.

Doorgifte vindt plaats aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van postdiensten. Ook vindt doorgifte plaats in het kader van wettelijke verplichtingen (b.v. aan opsporingsinstanties en ook aan derden, b.v. op grond van § 13a UKlG). Bovendien vindt doorgifte aan derden plaats indien de postbushouder daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast worden diensten van de klantenservice of ook wel van IT uitbesteed aan dienstverleners.


E-POST docuguide (incl. hybride/elektronische poststukken)

 1. Zie Informatie gegevensbescherming op https://www.deutschepost.de/dam/dpag/images/E_e/epost/downloads/gk/epost/dp-epost-agb-gk-20230414.pdf
 2. Zoals eerder vermeld onder 'Brievenpost nationaal en internationaal inclusief aanvullende diensten, briefkaarten en andere verzendproducten (incl. wijze van frankering en betaling)' voor het type gegevens voor poststukken/e-poststukken.

Zie Informatie gegevensbescherming op https://www.deutschepost.de/dam/dpag/images/E_e/epost/downloads/gk/epost/dp-epost-agb-gk-20230414.pdf

Deutsche Post wijst er voorts op dat het bedrijf, voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor de hybride verwerking van E-POST brieven nodig is, de door de verzender verstrekte persoonsgegevens van Deutsche Post E-POST Solutions GmbH en van Formware GmbH ter beschikking stelt.

Uw gegevens worden in principe niet verwerkt in een derde land. Wanneer zendingen toch naar het buitenland verstuurd worden, worden de gegevens aan het postbedrijf ter plaatse doorgegeven ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst.


Andere diensten

Naam en adres van de afzender Behandeling van aanvragen klantenservice, afhandeling van schademeldingen, behandeling van bestellingen in de onlineshop (shop.deutschepost.de)
Naam en adres van de ontvanger Behandeling van aanvragen klantenservice, afhandeling van schademeldingen, behandeling van bestellingen in de onlineshop (shop.deutschepost.de)
Evt. naam plaatsvervanger van geadresseerde Behandeling van aanvragen klantenservice, afhandeling van schademeldingen, behandeling van bestellingen in de onlineshop (shop.deutschepost.de)
Evt. bankrekeningnummer van de opdrachtgever Behandeling van bestellingen in de onlineshop (shop.deutschepost.de)

De gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor de nakoming van het contract overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b, AVG.

Bovendien vindt er een verwerking plaats overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), AVG voor het voldoen aan wettelijke eisen, b.v. § 99 StPO, § 40 PostG e.d.

Tot slot volgt een verwerking voor de hieronder vermelde doelen:

- in het kader van onze veiligheidsbelangen (b.v. opsporing van strafbare feiten),
- voor het maken van statistieken,
- voor de kwaliteitsborging, procesoptimalisering en planningszekerheid en
- om u – voor zover toegestaan – op uw behoefte afgestemde reclame te doen toekomen.

Daarvoor bestaat een gerechtvaardigd belang voor Deutsche Post AG, om een vlotte afhandeling te garanderen en om de producten en diensten permanent te verbeteren. Een overwegend gerechtvaardigd belang is naar het oordeel van Deutsche Post AG niet aanwezig, omdat de verwerkingen zo min mogelijk ingrijpend plaatsvinden, b.v. door gebruik van pseudoniemen. De rechtsgrond wordt derhalve gevormd door art. 6, lid 1, onder f), AGV.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken – met name tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden – neemt u dan contact op met:
per e-mail aan www.deutschepost.de/datenschutz/kontakt.

Doorgifte vindt plaats aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van postdiensten. Ook vindt doorgifte plaats in het kader van wettelijke verplichtingen (b.v. aan opsporingsinstanties). Bovendien worden diensten van de klantenservice of ook wel van IT uitbesteed aan dienstverleners.

Verwerking van uw gegevens in een derde land vindt in principe niet plaats. Indien er echter zendingen naar het buitenland worden nagezonden, worden er ten behoeve van de nakoming van het contract gegevens overgedragen aan de aldaar werkzame postdienstverlener,
of
uw gegevens worden ook in een z.g. derde land  verwerkt, concreet in het land van bestemming van de zending. Omdat doorgifte voor de nakoming van het contract noodzakelijk is (b.v. bezorging, douaneafhandeling), vindt dit plaats op basis van onze Binding Corporate Rules of van de EU-modelcontractbepalingen.