Denied Party Screening Information Cross Border

Wat houdt screenen op niet-toegelaten partijen in en waarom moeten we het doen?

Als een vertrouwde dienstverlener respecteert Deutsche Post International (hierna 'DPI' genoemd) de lokale en internationale wet- en regelgeving inzake het vergroten van de veiligheid wereldwijd door middel van sancties. Zendingen die worden aangeboden aan DPI, kunnen dan ook vertraging oplopen indien de afzender of de ontvanger betrokken is bij een transactie die gekoppeld kan worden aan een persoon of entiteit die op de lijst met niet-toegelaten partijen staat, of indien vanwege de inhoud of bestemming van de zending landspecifieke sancties niet worden nageleefd.

Niet-toegelaten partijen zijn personen of entiteiten waarvan de verzendrechten door overheidsinstanties zijn geweigerd vanwege hun betrokkenheid bij onrechtmatige activiteiten zoals drugshandel, witwassen of terrorisme. Elke transactie met personen op deze lijst op een wijze die in strijd is met de voorwaarden van het weigeringsbesluit, is hetzij beperkt, hetzij verboden. Landspecifieke sancties zijn sancties die gelden voor het land/de regio in zijn geheel en niet specifiek voor personen.

Elke zending niet zijnde correspondentie die via DPI wordt verzonden, wordt gescreend op onregelmatigheden of een mogelijke link met lijsten met niet-toegelaten partijen waartegen wij screenen of die in strijd kunnen zijn met landspecifieke sancties. Het is onze missie om zeker te stellen dat wij geen zendingen vervoeren van of naar een niet-toegelaten partij of producten bezorgen waarmee de landspecifieke sancties worden geschonden.

Ten behoeve van de screening is het van cruciaal belang dat DPI beschikt over de volledige naam (voornaam/voornamen en achternaam), adres en telefoonnummer. Zo is de kans kleiner dat een zending wordt vastgehouden vanwege onvoldoende gegevens om de screening uit te voeren.

Als DPI bijvoorbeeld een zending ontvangen met onvolledige informatie over de ontvanger, mag DPI de zending tijdelijk vasthouden en de volledige naam van de ontvanger, inclusief alle voornamen, adres en contactgegevens, bij u opvragen.

Volledige naam ontvanger: Peter Johannes Smit Redenen voor vasthouden:

  • -    Onvolledige naam op de vrachtbrief: P. Smit of dhr. Smit
  • -    Of mogelijk alleen initialen: PJS
     
  • Indien u meer informatie wenst over handelssancties en niet-toegelaten partijen, staan hieronder enkele nuttige websites waarop de sancties en embargo's die worden opgelegd door de VN, de EU en de Amerikaanse regering, nader worden toegelicht:
     

www.un.org/sc/suborg/en/
www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx